[Rozmiar: 12333 bajtów] [Rozmiar: 10128 bajtów]

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Sprawozdanie za trzeci kwartał

Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze w kl. I-VI.

Celem zajęć było wyrównanie poziomu wiedzy i umiejętności spowodowane zaniedbaniami środowiskowymi oraz zaległościami w nauce. Zajęcia zostały przeprowadzone w różnych grupach wiekowych. W ramach zajęć wyrównawczych odbyły się:

1. Zajęcia wyrównawcze w kl. I-III

2. Zajęcia wyrównawcze z j. ojczystego w kl. VI-VI

3. Zajęcia wyrównawcze z matematyki w kl. IV-VI

4. Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego w kl. IV-VI

W okresie sprawozdawczym w 3 szkołach odbyło się 20 h. zajęć wyrównawczych z dziećmi w kl. I-III. Na zajęciach były realizowane treści z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej oraz przyrodniczej. Aby zachęcić dzieci do pracy nad zagadnieniami programowymi. zajęcia były realizowane różnorodnymi metodami aktywizującymi. Zakupione materiały do realizacji zajęć znacznie przyczyniły się do osiągnięcia założonych celów. W trzech szkołach odbyły się również zajęcia wyrównawcze z j. ojczystego. Zrealizowano łącznie 11 h zajęć. Dzieci na zajęciach utrwalały niezbędną wiedzę z j. polskiego oraz ćwiczyły wiadomości z gramatyki . Zakupione materiały dydaktyczne w znacznym stopniu przyczyniły się do osiągnięcia zamierzonych efektów dydaktycznych. Zajęcia wyrównawcze z matematyki odbywały się regularnie w trzech szkołach. Zrealizowano 6 h zajęć. Na zajęciach utrwalano wiedzę z podstawowego zakresu programu. Rozwijano ogólną sprawność rachunkową, wyrabiano nawyki sprawdzania uzyskanych rozwiązań matematycznych oraz ćwiczono logiczne myślenie. Bardzo pomocne okazały się zakupione pomoce dydaktyczne. Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego odbywały się w trzech grupach. Zrealizowano łącznie 3 h zajęć. Na zajęciach kładziono nacisk na gramatykę i uzupełnienie wiedzy wynikającej z podstawy programowej. Zakupione pomoce przyczyniły się do podniesienia efektów prowadzonych zajęć.


Zadanie 2. Zajęcia rozwojowe w kl. 0-VI

Na zajęcia rozwojowe uczęszczali uczniowie, którzy lepiej radzą sobie z nauką. Celem tych zajęć było poszerzenia zainteresowań uczniów różnymi dziedzinami nauki.. Zajęcia te były prowadzone metodami aktywizującymi z uwzględnieniem metody projektu. Zakupione laptopy, tablice interaktywne i urządzenia wielofunkcyjne uatrakcyjniły zajęcia oraz przyczyniły się do większego zainteresowania tymi zajęciami, a także przyczyniły się do zwiększenia efektywności i skuteczności zajęć. W ramach zajęć rozwojowych odbyło się :

6 h koła języka angielskiego w kl. 0 III

24 h zajęć "Z komputerem za pan brat"

40 h "Palcem po mapie"

24.h "Zostanę Pitagorasem"

4 h "Mieszkam w Europie"

26 h zajęć "Zostanę Asem"

20 h. "Centrum Obsługi Informatycznej"


Zadanie 3. Koło BRD

Koło BRD to zajęcia dla uczniów, którzy chcą zgłębiać wiedzę i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W ramach tych zajęć uczniowie byli przygotowywani do zdawania egzaminu na kartę rowerową, pogłębiały wiedzę na temat przepisów w ruchu drogowym. Odbywały się zajęcia zarówno w ruchu ulicznym jak i w miasteczkach ruch drogowego. Stwierdzono, że dziewczęta doskonale sobie radzą z jazdą po torze przeszkód, są bardzo skoncentrowane i popełniają mniej błędów niż ich koledzy. W związku z tym obalony został stereotyp, że mężczyźni są lepszymi kierowcami. Znaczna część zajęć odbywała się w pracowniach komputerowych, gdzie dzieci mogły skorzystać z programów komputerowych i Internetu. Zakupione pomoce i gry dydaktyczne, przyczyniły się do uzyskania owocnych rezultatów. W okresie sprawozdawczym w trzech szkołach odbyło się 30 h


Zadanie 4 Szlakiem M. C. Skłodowskiej

Celem tych zajęć było rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania naukami chemicznymi i fizycznymi. Bardzo ważne było pokazanie dzieciom znaczenia w życiu codziennym zasad panujących w świecie chemii i fizyki oraz powiązania ich z innymi naukami Zajęcia cieszyły się zainteresowaniem uczniów, czego dowodem jest wysoka frekwencja. Okazuje się, że naukami ścisłymi interesują się nie tylko chłopcy ale również dziewczynki. Na zajęciach przestrzegana jest równość szans kobiet i mężczyzn. W ramach tego zadania odbyła się wycieczka na pokazy chemiczne na Wydziale Chemicznym UMCS w Lublinie. W okresie sprawozdawczym odbyło się w trzech szkołach 6 .h.


Zadanie 5. Zajęcia artystyczne

W ramach tych zajęć zostały przeprowadzone:

"Teatralny Świat" w liczbie 82 h,

"Rękodzielniczy Świat" w liczbie w liczbie 32h,

"Taneczny Świat" w liczbie 57h

Zakupione pomoce: nagłośnienie i aparaty cyfrowe wzbogaciły zajęcia i umożliwiły dokumentowanie pracy na zajęciach. Tablice interaktywne przyczyniły się do osiągnięcia zamierzonych celów. Aby wzbogacić zajęcia, podnieść ich poziom oraz dokumentować pracę na zajęciach wykorzystano nagłośnienie i aparaty cyfrowe. Zajęcia artystyczne cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, czego dowodem jest wysoka frekwencja.


Zadanie 6. Zajęcia wspierające i korygujące rozwój

W ramach tego zadania zorganizowano poradnictwo psychologiczno- pedagogiczne, zajęcia logopedyczne, gimnastykę korekcyjną oraz wyjazdy na basen, jako uzupełnienie gimnastyki korekcyjnej. W okresie sprawozdawczym odbywały się regularnie zajęcia z w/w zakresów. W ramach indywidualnych zajęć logopedycznych odbyło się 60,5 h. Celem tych zajęć była praca eliminująca wady wymowy, ćwiczenia z dziećmi były dostosowane do rodzaju zaburzeń stwierdzonych w poprzednim okresie rozliczeniowym. Do grupy uczniów dołączyły dzieci z oddziałów przedszkolnych. Zakupione pomoce i materiały dla dzieci podniosły zdecydowanie efekty przeprowadzonych zajęć. Zajęcia miały charakter terapii indywidualnej. Gimnastyka korekcyjna była prowadzona równolegle w trzech szkołach. Łącznie przeprowadzono 16 h lekcyjnych. Celem głównym zajęć było: kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała, wyeliminowanie ewentualnych kompleksów fizycznych i psychicznych, wdrożenie u dzieci nawyku zdrowego trybu życia. Cele szczegółowe to kształtowanie sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej. Zakupione pomoce przyczyniły się do realizacji celów zajęć. Uzupełniającym elementem gimnastyki korekcyjnej były zajęcia na basenie . Odbył się 1 wyjazd na basen. Zajęcia psychologiczno- pedagogiczne odbywały się zgodnie z harmonogramem ustalonym w poprzednim okresie rozliczeniowym.


Zadanie 7. Warsztaty komunikacji interpersonalnej

Warsztaty prowadzone były w 6 grupach. Celem ich było kształtowanie osobowości i wspieranie rozwoju społecznego uczniów. Zajęcia były prowadzone w grupach mieszanych, dzięki czemu były okazją do propagowania równości szans kobiet i mężczyzn. Zakupione książki, płyty DVD oraz inne pomoce przyczyniły się do zwiększenia efektywności zajęć. W okresie rozliczeniowym odbyło się 20 h zajęć we wszystkich szkołach.


Zadanie 8. "Cudze chwalicie swego nie znacie."

W okresie sprawozdawczym odbyły się 2 wycieczki jednodniowe do Warszawy (dla klas starszych i młodszych). Obie cieszyły się dużym zainteresowaniem, czego dowodem jest prawie 100% frekwencja. Dzieci zwiedziły stolicę: Łazienki, Wilanów, Centrum Nauki Kopernik. Wycieczki ułatwiły rozwój emocjonalny dzieci, pozwoliły na integrację treści metod nauczania i wychowania. Miały pozytywny wpływ na umiejętne zaspokajanie potrzeb rozwojowych dzieci oraz umożliwiły im nawiązanie kontaktu ze środowiskiem. Obie wycieczki dostarczyły dzieciom wiedzy przyrodniczej, historycznej, fizycznej oraz geograficznej. Wyjazdy były okazją do utrwalenia wiedzy i doskonalenia zdobytych informacji na zajęciach szkolnych oraz skonfrontowania tych informacji z rzeczywistością. Były również okazją do integracji uczniów z trzech szkół z terenu jednej gminy.


Zadanie 9. "W zdrowym ciele zdrowy duch"

Blok zajęć sportowych był realizowany zgodnie z harmonogramem. Zajęcia pozwoliły na rozwijanie zamiłowań do różnych dziedzin sportu. W ramach tego bloku odbywały się zajęcia:

"Szachy dla każdego" w liczbie 6 h we wszystkich szkołach,

Tenis stołowy w liczbie 16 h. we wszystkich szkołach

Nordic Walking w liczbie 6 h we wszystkich szkołach

Wszystkie zajęcia sportowe dały uczniom możliwość bez względu na płeć czy kondycję fizyczną zagospodarowanie wolnego czasu, wyrównanie szans chłopców i dziewcząt w rozwoju osobowościowym i wykształcenie w nich aktywności i potrzeby samodoskonalenia poprzez sportową rywalizację.


Zadanie 10. "Jak się uczyć, żeby się nauczyć"

W okresie sprawozdawczym zrealizowano 13 h zajęć dydaktycznych. Celem zajęć było zdobycie umiejętności doboru właściwych metod i technik samokształcenia, oraz nauka ćwiczeń z zakresu kinezjologii edukacyjnej. Zajęcia, których nadrzędnym celem było rozwijanie potencjału intelektualnego uczniów, przyniosły zamierzone rezultaty. Uczniowie chętnie brali udział w zajęciach i z ogromnym zainteresowanie m wykonywali ćwiczenia i zadania.


Zadanie 11. Zajęcia czytelnicze

Zorganizowano 5 grup czytelniczych. W okresie sprawozdawczym odbyło się 21 h we wszystkich szkołach. Celem zajęć było rozwijanie czytelnictwa wśród uczniów, kształtowanie nawyków i potrzeb czytelniczych oraz przełamywanie społecznych stereotypów i barier związanych z tą formą kultury.


Zadanie 13. Zarządzanie projektem

W okresie rozliczeniowym odbywało się na bieżąco zarządzanie i organizacja projektu. Monitoring i ewaluacja oraz sprawowanie kontroli nad prawidłowym przebiegiem projektu odbywało się zgodnie z harmonogramem. Kadra zarządzająca czuwała nad prawidłową realizacją zaplanowanych zadań zarówno nauczycieli zatrudnionych w projekcie jak kadry zarządzającej.. W dalszym ciągu projekt jest promowany na stronach internetowych Gminy Jastrzębia i projektu, jak również poprzez plakaty i ulotki. Kadra zarządzająca aktywnie wspiera działania na rzecz równości płci i angażuje w nie cały zespół projektowy.